Reisvoorwaarden van Singha Reizen

 1. Definities en werkingssfeer
 2. Totstandkoming en inhoud overeenkomst
 3. Betaling
 4. Reissom
 5. Verplichtingen van de reiziger, reisbescheiden en bagage
 6. Wijziging door de reiziger
 7. Annuleringskosten
 8. Wijziging activiteit
 9. Opzegging door de reisorganisatie
 10. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reisorganisatie
 11. Klachten
 12. Garanties voor de reiziger

1. Definities en werkingssfeer

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. "reisorganisator": Singha reizen en alle met Singha reizen samenwerkende bedrijven t.b.v. je reis;
 2. "reisovereenkomst": de overeenkomst waarbij de reisorganisator zich jegens wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden, van tevoren georganiseerde reis die één overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat, alsmede ten minste twee van de volgende diensten: 1. verblijf, 2. vervoer, 3. een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt.
 3. "reiziger": 1. de wederpartij van de reisorganisator, 2. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of 3. degene aan wie, overeenkomstig artikel 7:506 Burgerlijk Wetboek , de rechtsverhouding tot de reisorganisator is overgedragen, alsmede 4. de vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechts verkrijgende(n) en/of erfgename(n) van de hieronder onder 1 t/m 3 genoemden.
 4. "overmacht": abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden, zoals mechanische pech, natuurrampen, staking, wijziging in vertrek- en/of aankomsttijden, oorlog, brand en overheidsmaatregelen.
 5. Deze voorwaarden zijn, indien en voor zover niet anders is overeengekomen en met inachtneming van het in artikel bepaalde, met uitsluiting van andersluidende voorwaarden van toepassing op alle met de reisorganisator gesloten reisovereenkomsten en overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoerreizen en pendel reizen per bus. De reisorganisator kan bedingen dat deze voorwaarden ook van toepassing zijn op andere met hem gesloten overeenkomsten. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien zij schriftelijk met de reisorganisator zijn overeengekomen. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op reisovereenkomsten met de reisorganisator, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld- Indien enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden of van de tussen de reisorganisator en de reiziger gesloten (reis)overeenkomst, nietig mocht zijn of mocht worden vernietigd, dan blijven deze voorwaarden - q., blijft de betreffende (reis)overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.

2. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

 1. De (reis)overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de reisorganisatie verstrekte offerte is goedgekeurd. Singha reizen behoud zich nadrukkelijk het recht voor een reservering te wijgeren zonder verdere opgaaf van redenen. Omdat Singha reizen een internet reisbureau is en al haar communicatie via mail gaat is een akkoord van de reiziger via mail op een door Singha reizen aangeboden reis bindend zodra deze door Singha reizen is ontvangen en bevestigd! Daarmee is de overeenkomst tot levering tot stand gekomen. Circa 8 dagen na de totstandkoming van de (reis)overeenkomst middels deze bevestiging ontvangt de reiziger een boekingsbewijs/factuur per mail. Deze is slechts een uitvloeisel van de eerder aangegane koopovereenkomst.
 2. Degene die namens of ten behoeve van een ander een (reis)overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de (reis)overeenkomst voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk. De in de aanhef van dit lid bedoelde reiziger is verplicht relevante persoonlijke omstandigheden van de andere reizigers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst, zoals leeftijd en gezondheidstoestand, bij de aanmelding kenbaar te maken.
 3. Mondelinge toezeggingen, als mede reserveringen via de telefoon, alsmede eventueel later gemaakte aanvullende afspraken, alsmede afspraken met of toezeggingen door het personeel van de reisorganisatie, binden de reisorganisatie niet indien en voor zover deze niet schriftelijk door hem zijn bevestigd.
 4. Wanneer bepaalde voorkeuren die betrekking hebben op de uitvoering van de reisovereenkomst (bijvoorbeeld bepaalde zitplaatsen in het vliegtuig of niet-rokers-afdeling) door de reiziger worden kenbaar gemaakt aan de reisorganisator bij de totstandkoming van de reisovereenkomst, zal hiermee zoveel mogelijk rekening gehouden worden. Desondanks zal de reiziger geen rechten kunnen ontlenen aan toezeggingen van de reisorganisator, zelfs niet wanneer deze vermeld zijn op reisbescheiden. De reisorganisator gaat in deze slechts een inspanningsverplichting aan.

3. Betaling

 1. Bij totstandkoming van de (reis)overeenkomst, eerder dan zes weken voor de dag van vertrek, dient door de reiziger na ontvangst van het akkoord van de (reis)overeenkomst een bedrag (aanbetaling), geldend voor alle bestemmingen in elke periode van het jaar, van 20% van de totale overeengekomen reissom, met een minimum van € 75,00 per persoon, omgaand te worden voldaan aan de reisorganisatie. Betalingen kunnen alleen per bankoverschrijving gedaan worden, creditcard betalingen zijn niet mogelijk.
 2. Het restant van de reissom, dient uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek betaald te zijn aan de reisorganisatie.
 3. Indien de (reis)overeenkomst binnen 6 weken voor vertrek tot stand komt, dient terstond de volledige reissom, in voorkomend geval vermeerderd met één-persoonstoeslag en luchthavenbelasting, aan de reisorganisatie te worden voldaan.
 4. Bij niet of niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de reisorganisatie schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 dagen aan de reisorganisatie te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, is de reisorganisatie gerechtigd, te zijner keuze, de (reis)overeenkomst te annuleren of (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden. De reisorganisator deelt de reiziger schriftelijk mede waarvoor hij kiest indien hij van deze bevoegdheid gebruik maakt. In geval van annulering in gevolge deze bepaling wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim en is de reisorganisator gerechtigd de daarvoor verschuldigde annulerings-kosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 7 van toepassing en wordt het eventueel reeds betaalde bedrag met de annulerings-kosten verrekend.
 5. Indien de reiziger niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan is hij over de hoofdsom de wettelijke vertragingsrente verschuldigd, te rekenen vanaf het dag van het ontstaan van de reisovereenkomst. Bovendien is hij gehouden eventuele incassokosten te betalen met een minimum van € 50.
 6. Indien tickets worden gekocht ten behoeve van de reiziger dienen deze omgaand te worden voldaan aan de reisorganisatie. De reisorganisatie is niet verantwoordelijk voor de door de luchtvaartmaatschappijen gehanteerde regels op een ticket.

4. Reissom

 1. Alle gepubliceerde/geoffreerde reissommen zijn per persoon, en zijn opgegeven in Euro's en gelden inclusief BTW en andere heffingen. De gepubliceerde/geoffreerde reissommen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen, belastingen en voorwaarden zoals deze bij de reisorganisatie bekend waren ten tijde van publicatie.
 2. In geval van wijziging in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen, is de reisorganisatie tot 15 dagen voor de aanvang van de reis gerechtigd de reissom te verhogen.
 3. Slechts indien de reisorganisatie de gepubliceerde reissom ingevolge het vorige lid met meer dan 15% verhoogt, heeft de reiziger het recht de reisovereenkomst te annuleren - met aanspraak op restitutie van reeds betaalde gelden - mits de betreffende annulering plaatsvindt binnen 8 dagen nadat de verhoging aan de reiziger is meegedeeld. Nadien is kosteloze annulering niet meer mogelijk.
 4. De reiziger is ook bevoegd de in lid 2 bedoelde verhoging af te wijzen. In dat geval zal de reisorganisatie zich optimaal inzetten om de (reis)overeenkomst op te zeggen. Reiziger is dan echter gehouden minimaal de normale annulering-kosten te betalen of indien deze de reeds gemaakt kosten van de organisator niet dekken het geheel van de door de reisorganisatie gemaakte kosten.
 5. In de gepubliceerde reissom zijn niet inbegrepen: reisbagage, reisongevallen-/ziektekosten- en annuleringsverzekering en alle andere kosten van persoonlijke aard. De reisorganisatie stelt het afsluiten van een reis en ongevallen verzekering verplicht en adviseert het afsluiten van een annuleringsverzekering.

5. Verplichtingen van de reiziger, reisbescheiden en bagage

 1. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldig paspoort, waarbij geldt dat het paspoort bij vertrek langer dan zes maanden geldig moet zijn, en eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties. In geval de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het niet tijdig overleggen en/of het ontbreken van enig (geldig) document, dan komt dit met alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor zijn rekening. Indien een bestemming een algemene visumstop insteld valt dit de reisorganisatie niet aan te rekenen ongeacht de reden van het instellen van de visumstop.
 2. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot het opvolgen van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade en kosten veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen door de reisorganisator naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
 3. Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van de reisorganisator te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.
 4. De reiziger die zodanig last of hinder oplevert dan wel kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door of namens de reisorganisator van (aanvang of voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator niet redelijkerwijs kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. De gast dient zich te onthouden van beledigende of bedreigende uitlatingen richting (medewerkers van) Singha reizen. Alle (of een deel van de) daaruit voortvloeiende schade en kosten komen voor rekening van de reiziger, mits (de gevolgen van) deze hinder of last hem kunnen worden toegerekend.
 5. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging, vergaan of diefstal van bagage, reisbescheiden of documenten.
 6. De reiziger is verplicht een volledig dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor risico's die worden gedekt door de gangbare reis- ongevallen- en bagageverzekeringen. Tevens dienen de kosten voor medische hulp, inclusief ziekenhuisopname via een verzekering afgedekt te zijn. Het is aan de reiziger of zij het risico van annulering wenst af te dekken. De reisorganisatie adviseert de reiziger een goede annuleringsverzekering af te sluiten teneinde het reeds aanbetaalde bedrag af te dekken in geval van annulering. De reisorganisatie is onder geen beding aansprakelijk voor de onder dit lid bedoelde risico's en kosten.
 7. De reiziger dient zich voor aanvang van de reis op de hoogte te stellen van de veiligheidssituatie in het land van bestemming. Informatie met betrekking tot deze situatie is te vinden op de website van het ministerie van buitenlandse zaken ( https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadvi...) Bij boeking en daarna wordt de reiziger verondersteld zich van de veiligheidssituatie op de hoogte te hebben gesteld en het aanvangen en ondernemen van de reis is daarmee expliciet voor risico en op eigen verantwoording van de reiziger. Singha Reizen BV is hiervoor uitdrukkelijk niet aansprakelijk en uitgesloten van enige aansprakelijkheid door de reiziger dienaangaande.

6. Wijziging door de reiziger

De reiziger kan tot 28 dagen voor vertrek verzoeken de reisovereenkomst te wijzigen. De reisorganisator zal binnen zeven dagen laten weten of de wijziging mogelijk is. Ongeacht de eventuele meerkosten van het gewijzigde programma is de reiziger per onderzoek voor de wijziging € 125,- wijzigingskosten verschuldigd plus eventuele communicatiekosten. De reisorganisator is niet aansprakelijk te stellen indien wijzigen niet mogelijk blijkt maar zal zich ten volle inzetten dit mogelijk te maken. Het is de reiziger uitdrukkelijk niet toegestaan om activiteiten te ondernemen om een eenmaal gedane reservering of een eerder door de reisorganisator geboekt hotel buiten medeweten van de reisorganisatie te wijzigen of te vervangen.

7. Annuleringskosten

 1. De reisorganisator adviseert in alle gevallen een annuleringsverzekering af te sluiten en stelt een reisverzekering verplicht bij het aangaan van een (reis)overeenkomst. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor het niet afsluiten van dergelijke verzekering (zie 5.f).
 2. Het annuleren van een (reis)overeenkomst dient per brief of mail te geschieden. Na bevestiging van Singha Reizen geldt de annulering als definitief gemaakt. De reisorganisatie behoudt zich het recht voor om bij annulering, naast de onder 7.c vermelde termijnbedragen, administratiekosten door te berekenen tot een maximum van € 250,00 ter vergoeding van haar reeds gedane werkzaamheden of annuleringskosten van tickets.
 3. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten, aan de reisorganisator de navolgende annuleringskosten (per persoon) verschuldigd:
  1. bij annulering tot 42 dagen voor de dag van vertrek: de aanbetaling ad 20% van de reissom;*
  2. bij annulering vanaf 42 dagen tot aan de 28ste dag voor de dag van vertrek: 35% van de reissom;*
  3. bij annulering vanaf 28 dagen tot aan de 14e dag voor de dag van vertrek: 50% van reissom;*
  4. bij annulering vanaf 14 dagen tot aan de dag van vertrek of later: 100% van reissom;*
  * Indien wij ook je ticket hebben geboekt (en deze is toegevoegd aan je 20% aanbetaling) wordt hiervoor het volledige bedrag in rekening gebracht bij annulering.

8. Wijziging activiteit

Wegens organisatorische en/of weersomstandigheden kan het voorkomen dat bepaalde activiteiten in een reis niet of in beperkte mate uitgevoerd kunnen worden. In dat geval zal altijd een alternatief aangeboden worden. Eventuele niet genoten excursies zullen aan de reiziger terugbetaald worden.

9. Opzegging/omzetting door de reisorganisatie

 1. De reisorganisatie kan de reisovereenkomst opzeggen wegens gewichtige omstandigheden die zodanig zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisatie aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Dit zal in voorkomend geval onmiddellijk aan de reiziger worden medegedeeld. De reiziger heeft in dat geval recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve reis of op restitutie van de reissom of een evenredig gedeelte daarvan indien de reis al is gestart. De reisorganisatie berekend bij restitutie administratiekosten door tot een maximum van € 250,00 ter vergoeding van haar reeds gedane werkzaamheden of annuleringskosten van tickets.
 2. De reisorganisatie heeft in geval van overmacht het recht de reisovereenkomst op te zeggen zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor enige schade. Van overmacht is sprake als zich abnormale en onvoorzienbare omstandigheden voordoen die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden vermeden. Hieronder worden o.a. verstaan oorlog, molest, natuurrampen, epidemieën, politieke onrust, algemene schaarste, stakingen of hiermee te vergelijken situaties.

10. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reisorganisatie

 1. De reisorganisator is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de uit de reisovereenkomst voortkomende verplichtingen. De uitvoering dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en gewoontes die gelden in de bestemmingen waarop de reiziger reist.
 2. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
  1. Tekortkomingen in de uitvoering op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de gezondheidstoestand van de reiziger.
  2. Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
  3. Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de reisorganisator en/of krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend.
 3. De reisorganisator aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor conform de polisvoorwaarden de reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te verschaffen.
 4. Voor zover de reisorganisator aansprakelijk gehouden kan worden voor door de reiziger geleden schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn in overeenstemming met de ter zake geldende verdragen.
 5. In geval de reisorganisator aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep, bedraagt de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom.
 6. Onverminderd de overige bepalingen in deze reisvoorwaarden is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan die veroorzaakt is door dood of letsel van de reiziger beperkt tot maximaal drie maal de reissom.
 7. De reisorganisator is verplicht in voorkomende gevallen de reiziger alle hulp en bijstand aan te bieden. De kosten die de organisator hiervoor maakt worden verhaald op de reiziger.

11. Klachten

 1. Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in 1 sub 2, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij 1) de chauffeur waarmee gereisd wordt, 2) de lokale agent of 3) de reisorganisator (in deze volgorde) . De communicatiekosten worden door de reisorganisator vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt. Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan deze meldingsplicht heeft voldaan en/of de reisorganisator niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding dienovereenkomstig worden uitgesloten.
 2. Als de tekortkoming ook na het ondernemen door de reiziger van de in lid 1 van dit artikel vermelde stappen niet naar tevredenheid is opgelost en aanleiding tot een klacht geeft, is de reiziger verplicht deze binnen 8 dagen na terugreis datum schriftelijk te melden bij de reisorganisator. Na afloop van deze termijn, en wanneer de reiziger de bestemming vroegtijdig verlaat c.q. vroegtijdig de reis beëindigt zonder de reisorganisatie daarvan in kennis te hebben gesteld, kan de reiziger op de betreffende tekortkoming geen beroep doen en wordt de klacht niet in behandeling genomen.
 3. Alle met de reisorganisator gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht. Er is geen sprake van een wettelijke bedenktijd. De herroeping plicht is niet van toepassing. Belgische gasten dienen zich te realiseren dat zij een overeenkomst aangaan waarop het Nederlandse recht van toepassing is. Door akkoord te geven op de offerte verklaren zij zich hiermee akkoord.
 4. Geschillen tussen reisorganisatie en reiziger die mochten ontstaan in verband met overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet tot de competentie van de Kantonrechter behoren, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

12. Garanties voor de reiziger

Singha Reizen (KvK nr. 30217880) is aangesloten bij SGR. Je kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.”